Byggindustri - Combine | Combine

Byggindustri

Avancerade maskiner för byggindustrin.

Combine fick i uppdrag att utveckla en modell i Simulink, automatiskt generera C-kod med Simulink Embedded Coder och integrera koden i kundens befintliga verktygskedja.

Vi började med att utföra en förstudie för att undersöka införandet av Model-Based Design (MBD) med hjälp av Mathworks verktygskedja. Projektet genomfördes för en del av styrsystemet som reglerad momentbegränsning.

Vår lösning

Med hjälp av verktyget Simulink utvecklades en komplett modell för momentreglering. Combine tog också fram en testmiljö och ett bibliotek. På så sätt kunde kunden fortsätta att arbeta med MBD efter avslutad förstudie. Genom att ta fram en försöksplan och generera mätdata i en mätrigg, så kunde projektgruppen verifiera att simulerade och uppmätta resultat överensstämde. Därefter genomfördes en automatisk kodgenerering och implementation av C-koden i en Texas Instruments C2000-miljö.

Som sista delmoment i förstudien genomfördes ett test med den genererade koden i testriggen. Resultatet var tillfredsställande och visade att momentet reglerades på ett korrekt sätt.

Tack vare nyttjandet av ett modellbaserat arbetssätt kunde projektgruppen identifiera och åtgärda ett ditintills oidentifierat fel i den befintliga koden. Problemen i kundens styrsystem hade funnits i produkterna under en längre tid, men ej kunnat identifierats.

Vår slutsats

Från projektet lärde vi oss att det var möjligt och även lämpligt att använda Simulink för utveckling av kundens styralgoritmer. Den automatgenererade koden var lätt att integrera och det finns en stor potential i att kunna utföra simuleringar och virtuella verifieringar istället för manuella tester på en fysisk produkt.

    Kontakta oss